Tasa-arvo kansalaisopistotoiminnan ytimessä

keltainenseinaed

”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.” –  Laki vapaasta sivistystyöstä

Näitä vapaan sivistystyön tavoitteita on mahdollista vahvistaa monella tapaa. Yksi tapa on järjestää Opetushallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen tuella kursseja niille, joilla ei muuten välttämättä olisi varaa osallistua kursseille. Opintoseteliavusteiset kurssit edistävät koulutuksellista tasa-arvoa tarjoamalla tietyille väestöryhmille mahdollisuuden  opintoihin ilman kurssimaksua tai vain pienellä maksulla.

Opintoseteliavustuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, ikääntyneet ja eläkkeellä olevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat henkilöt, oppimisvaikeuksia kokevat henkilöt, korkeakouluopintonsa keskeyttäneet henkilöt sekä peruskoulun suorittaneet ilman jatkokoulutuspaikkaa olevat nuoret (lähde: oph.fi).

hands-1234037_1280

Rahoitus ei yksinään poista haasteita, jotka liittyvät kyseisten väestöryhmien kouluttamiseen:  Miten kohderyhmä saa tietoa kursseista, miten heidät saadaan sitoutettua koko kurssin ajaksi ja jatkossakin kehittämään itseään?

Opintosetelikurssitoimintaa tulisi tuoda asiakkaille paremmin näkyväksi, jotta mahdollisuus kursseille osallistumiseen ilman  suurta rahallista panosta tiedostettaisiin laajemmin.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on erityisen tärkeää, jotta opintosetelikurssit saadaan täytetyksi. Esimerkiksi TE-toimisto, kirjastot ja erilaiset yhdistykset voivat suositella kursseja asiakkailleen ja tuoda näin tiedon kursseista suoraan kohderyhmälle.

Ratkaiseva tekijä kurssille osallistumisessa on kiinnostava kurssisisältö, joka vastaa oppijoiden omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Opetustilanteessa tärkeää on osaava ja innostava opettaja sekä  kannustava ilmapiiri oppijoiden kesken.

Lue lisää: Selvitys vapaan sivistystyön opintosetelikurssien hyödyistä ja vaikutuksista

Tuula Alanko, erityissuunnittelija
Katri Nousiainen, hankeassistentti
Omnia, Espoon työväenopisto