Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen

Teiniminnotalkoiden ja Superteam-innovaatioprosessin avulla koulutetaan innovaatiokyvykkäitä nuoria. Valmistuessaan ammattiin opiskelijan tulisi löytää oma polkunsa joko työelämään tai jatko-opintoihin. Joskus tuon polun löytäminen saattaa tuottaa kovastikin tuskaa ja siirtymävaihe valmistumisesta seuraavaan vaiheeseen voi venyä hyvinkin pitkäksi.

Teiniminnotalkoot-projektissa on kehitetty monialainen ja -asteinen toimintamalli, jonka avulla sujuvoitetaan toisen asteen opiskelijoiden siirtymistä työelämään tai korkea-asteen opintoihin. Teiniminno-mallissa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelija voi jo opintojensa aikana osallistua ammattikorkeakoulun innovaatioprojektiopintoihin avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Hankkeen aikana Superteam-innovaatioprosessissa (Superteam-turnaus) moniasteiset –ja alaiset tiimit oppivat innovaatioiden tuottamisen menetelmiä ja –välineitä. Opiskelijat pääsivät prosessin aikana kehittymään sekä persoonina että tulevaisuuden työntekijöinä. Projektimainen oppiminen, tiimityöskentely ja luova yhteiskehittely mahdollistivat uudenlaisten pedagogisten menetelmien käytön ja loivat areenan, jossa oppiminen tapahtui uuden tiedon yhteistoiminnallisen luomisen keinoin.

Monialaisen ja –asteisen Superteam-turnauksen toimintamalli

Superteam-turnaus on Teiniminno-hankkeessa kehitetty uudenlainen innovaatioprojekti, jossa eriasteisista oppilaitoksista tulevat opiskelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä innovaatioita yrityksille. Turnauksessa miteltiin tiimin jäsenten innovaatiokyvykkyyden kehittymisestä sekä parhaasta ratkaisusta yritykselle. Turnauspilotit järjestettiin 7 viikon toteutuksina keväällä ja syksyllä 2017. Turnauksiin osallistui yhteensä 26 monialaista ja –asteista tiimiä, jotka koostuivat Metropolia ammattikorkeakoulun ja Omnian opiskelijoista.

Superteam-turnaus syksyllä 2017

Turnaus oli muodoltaan työelämän kanssa tehtävä innovaatioprojekti, jossa avoimeen ongelmaan tai haasteeseen tiimien oli kehitettävä uusi tuote, palvelu tai toimintamalli ja suunniteltava sen myynti ja käyttöön vieminen. Turnauksen päätavoite oli oppiminen, luova yhdessä tekeminen ja tiimiytyminen. Omnian ja Metropolian opettajat toimivat innovaatiolehtoreina ja heidän tehtävänsä oli käytännön toiminnan fasilitointi ja -kiihdyttäminen. Opettajat fasilitoivat mm. tulevaisuusverstasta, konseptin konkreettista dokumentointia ja nikkarointia, prototyypin rakentamista, erilaisten testaus-ja tutkimusmenetelmien valintoja ja organisointia sekä markkinoinnin suunnittelun suuntaamista. Opettajat auttoivat tuotteen, palvelun tai toimintamallin tuotteistamisessa konkretian tasolle sekä yrittäjyyden punnitsemisessa.

Innovaatiotoiminnan juurruttaminen osaksi yrittäjyysopintoja

Yrittäjyyden edistäminen osana ammatillisia opintoja on Omniassa nostettu strategiseksi kehittämistavoitteeksi. Omnian yrittäjyyden oppimaisema on yrittäjyysopintojen uusi oppimisympäristö, jossa hyödynnetään sekä fyysistä, monipuolista tilaa, virtuaalista oppimisympäristöä että ohjauksen uudenlaisia menetelmiä. Teiniminnohankkeessa kehitetty Innovaatio-projekti Avoin AMK-malli tarjoaa Omnian yrittäjyyden oppimaisemaan palvelun tuotteistamisen 15 osaamispisteen opinnot. Avoimen AMK-n kautta suoritettuna opiskelija saa 10 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja, jotka voidaan hyväksi lukea myöhemmin ammattikorkeakoulussa. Omniassa 15 osp:n innovaatio-projektiopintoja on tulossa myös paikallisesti tarjottavana tutkinnonosana lukuvuoden 2018-19 aikana. Yrittäjyyden oppimaisema tekee vahvasti yhteistyötä mm. LUOVIVAn ja OmniaShopin, Espoon seudun naisyrittäjien sekä muiden yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa. Parhaillaan suunnitellaan Yrittäjyyden oppimaiseman toimintamallia ja – avajaisia 5.9. yrittäjän päivän viikolle. Yrittäjyyden oppimaisemassa aloittaa 1.8 alkaen kolme yrittäjyyslehtoria ja yrittäjyyden koulutuspäällikkö. Yrittäjyyden oppimaiseman kotipesänä elokuusta alkaen on Kirkkokatu 16A:ssa sijaitseva Hulabaloo-tila.

Teiniminnotalkoiden tulosten esittelytilaisuudessa Sampolassa 3. toukokuuta ohjausryhmän jäsenten ja projektissa mukana olevien puheenvuoroissa tulivat esiin heidän näkemyksensä projektin kirkkaimmista ”helmistä”:

• Moniasteisuus ja -alaisuus
• Oppimiskokemus potenssiin 10
• Yksilöiden vahvuuksien tunnistaminen
• Projektioppiminen
• Aidot työelämän haasteet harjoittelun ja työssäoppimisen sijaan
• Kokemus vertaisuudesta
• Aidot kohtaamiset
• Nähtiin isosti, tehtiin laajasti, mentiin ja muutettiin rakenteita
• Osaamisen näkyväksi tekeminen, myös sen miten osaamisen kapeikkoja tunnistetaan, ei pelkästään opiskelijoiden vaan myös henkilökunnan
• Autenttisuus: oikeat tilanteet, päästiin ratkomaan oikeita ongelmia, uusia yrityksiä, uusia malleja, uusia verkostoja.
• Antoi AMK:laisille ”johtamiskokemuksen”
• Innovaatiokyvykkyyden ja innovaatioprosessin ymmärtämisen lisääntyminen

Omnian rehtori Maija Aaltonen toi esille seuraavaa: Teiniminnotalkoot-hanke on tuonut esille erilaisia ideoita ja projekti on osunut sopivasti ammatillisen koulutuksen uudistuksen ajankohtaan. Vanha opintojen runko on vaikeuttanut projektinomaista opiskelua ja on havaittu, että lyhyt osallistumisen aika tämän kaltaiselle toiminnalle ei riitä, vaan tarvittaisiin aivan uusi Amis, jossa olisi olemassa yksilölliset valintamahdollisuudet lähteä mukaan tällaiseen toimintaan. Suurempien ryhmien irrottaminen kerralla nykyisistä opetusryhmistä on ollut haasteellista. Teiniminno -työtapa ja -idea soveltuvat kuitenkin erinomaisesti myös Amis -toimintaan. Hankkeessa on onnistuttu Amiksen ja Amkin välisessä yhteistyössä sekä polun teossa ammattikoulusta ammattikorkeaan. Maija Aaltola kiitti projektin tuotoksista.

Tilaisuudessa julkistettiin teos ”Minnotalkoot; toimintatutkimus monialaisesta ja moniasteisesta innovaatiopedagogiikasta”.
Kirjan kirjoittamisessa ovat olleet mukana tutkimuspäällikkö Tarja Lang, taideopettaja Marja Typpi, liiketalouden ja yrittäjyyden opettaja Jonna Haltia, projektipäällikkö Marja-Riitta Lygdman ja pedagoginen asiantuntija Tuula Kurkisuo.

Hankkeessa on tuotettu video, jolla Teiniminno-malli on selitetty tiivistetysti.

Teksti: Tuula Kurkisuo, Omnian yrittäjyyden oppimaiseman koordinaattori

Lisätietoja: Yrittäjyyden oppimaisema, Tuula Kurkisuo
Teiniminno-hanke: Marja-Riitta Lygdman